Lög félagsins

1. gr. Nafn

Félagið heitir SVÖLURNAR. Heimili félagsins og varnarþing er í Reykjavík

2. gr. Tilgangur

Tilgangur félagsins er að viðhalda tengslum meðal starfandi og fyrrverandi flugfreyja / flugþjóna m.a. með fundarhöldum, skemmtikvöldum og ferðalögum. Ennfremur að vinna að auknum skilningi á málefnum þeirra sem minna mega sín í þjóðfélaginu og reyna að aðstoða þá með fjárframlögum eða á annan hátt, eftir því sem hagur félagsins leyfir.

3. gr. Félagsmenn

Rétt til inngöngu í félagið hafa fyrrverandi og starfandi flugfreyjur/ flugþjónar, sem vilja leggja málefnum félagsins lið. Inntökubeiðni skal samþykkja af stjórn félagsins, til þess að hún öðlist gildi. Hafi félagi ekki greitt félagsgjöld í 3 ár hefur stjórnin heimild til að taka hann út af félagaskrá en áður hefur viðkomandi verið send skrifleg ítrekun.

4. gr. Aðalfundur

Aðalfundur hefur æðsta vald í málefnum félagsins. Aðalfund skal halda í maí mánuði ár hvert. Til hans skal boðað í tölvupósti með viku fyrirvara hið skemmsta og bréflega til þeirra sem ekki eru með netfang.

Afl atkvæða ræður úrslitum mála, nema annars sé getið í samþykktum þessum.

Þessi mál skulu tekin til meðferðar á aðalfundi.

  1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár lögð fram til umræðu.
  2. Endurskoðaðir reikningar fyrir liðið reikningsár með athugasemdum löggilts endurskoðanda lagðir fram til umræðu og afgreiðslu.
  3. Kosning stjórnar.
  4. Kosning tveggja skoðunarmanna reikninga, sbr. 9. grein.
  5. Kosning nefnda
  6. Ákvörðun félagsgjalda sbr. 10. grein.
  7. Breytingar á samþykktum félagsins
  8. Önnur mál.

5. gr. Fundarstjórn

Hverjum aðalfundi stýrir kjörinn fundarstjóri. Hann kannar í fundarbyrjun hvort löglega hafi verið til fundarins boðað og lýsir því hvort svo sé. Atkvæðagreiðsla fer eftir því sem fundarstjóri kveður nánar á um. Skrifleg atkvæðagreiðsla skal þó fara fram, krefjist einhver mættra félagsmanna þess.

6. gr. Stjórn, stjórnarkosning og verkefni stjórnar

Stjórn félagsins skal kosin til eins árs í senn og skal vera skipuð 7 mönnum, formanni, varaformanni, ritara, gjaldkera og 3 meðstjórnendum, æskilegt er að þar af séu a.m.k. 2 starfandi flugþjónar eða flugfreyjur. Formann skal kjósa sérstaklega. Að öðru leyti skiptir stjórnin með sér verkum. Tveimur mánuðum fyrir aðalfund skal stjórn Svalanna skipa 3ja manna kjörnefnd sem undirbýr kosningu stjórnar og skoðunarmanna í samræmi við samþykktir félagsins. Kjörnefnd skal skila rökstuddum tillögum til stjórnar Svalanna eigi síðar en einum mánuði fyrir aðalfund. Stjórn félagsins ræður málefnum þess með þeim takmörkunum er samþykktir þessar setja. Hún tekur nánari ákvarðanir um starfsemi félagsins og ber ábyrgð á fjárreiðum þess. Hún skuldbindur félagið gagnvart öðrum aðilum og er undirskrift formanns eða meirihluta stjórnar og gjaldkera nægileg til þess. Stjórnarfundi skal halda að minnsta kosti einu sinni í mánuði yfir vetrarmánuðina og oftar ef meiri hluti stjórnar óskar eftir því. Stjórnarfundi skal boða með tryggilegum hætti og með þriggja daga fyrirvara, ef unnt er. Stjórnarfundur er ályktunarfær ef meirihluti stjórnar er mættur. Afl atkvæða ræður úrslitum á stjórnarfundum. Nú eru atkvæði jöfn og ræður þá atkvæði formanns (varaformanns) úrslitum. Gerðir stjórnarinnar skulu bókfærðar.

7. gr. Félagsfundir

Almennir félagsfundir skulu að öðru jöfnu haldnir mánaðarlega tímabilið 1. október til 30. apríl að janúarmánuði undanskildum. Heimilt er að kjósa fundarstjóra á félagsfundum. Fundargerðir skulu ritaðar í fundarbók, lesnar upp og bornar upp til samþykktar í upphafi næsta fundar og síðan staðfestar með undirskrift formanns og ritara. Á hverjum fundi rita félagar nöfn sín í bók, sem liggur frammi.

8. gr. Nefndir

Stjórninni er heimilt að skipa nefndir er vinni að tilteknum málum, í samráði við hana. Ef fjáröflunarnefnd er starfandi ber henni að leggja allar tillögur sínar til samþykktar stjórnar.

9. gr. Reikningsár og endurskoðun

Reikningsár félagsins er frá 1.janúar til 31.desember  ár hvert. Tveir skoðunarmenn úr hópi félagsmanna skulu kosnir á aðalfundi og skulu þeir yfirfara reikninga félagsins og gera sínar athugasemdir um þá. Löggiltur endurskoðandi skal yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir sínar um þá.

10. gr. Félagsgjöld

Á aðalfundi skal ákveða félagsgjald fyrir komandi starfsár og greiðist það í upphafi þess. Það skal renna í sérstakan sjóð og ávaxtað með sem hagkvæmustu kjörum t.d. á verðtryggðum reikningi. Fé úr sjóðnum skal nota í þágu félagsmanna eftir ákvörðun félagsfundar. Samþykki meirihluta mættra félaga þarf, ef nota á meira en 1/3 af ráðstöfunarfé sjóðsins til ákveðinna verkefna. Ágóði af félagsfundum skal renna í sjóð þennan. Á sama hátt skal ráðstafa halla af félagsfundum úr sjóðnum.

11. gr. Fjáröflun og ráðstöfun tekna félagsins.

Fjáröflunarleiðir skulu ákveðnar á félagsfundi hverju sinni og þarf samþykki meirihluta mættra félaga til að þær nái fram að ganga. Fé allra sjóða á vegum félagsins skal jafnan ávaxta á tryggan og hagkvæman hátt t.d. á verðtryggðum reikningi. Stjórn félagsins skal leggja fram tillögur til almenns fundar í félaginu varðandi styrkveitingar til félagssamtaka eða einstaklinga. Til samþykktar hvers kyns styrkveitingum og peningagjöfum þarf samþykki meirihluta mættra félaga á félagsfundum.

12. gr. Breytingar á samþykktum félagsins

Samþykktum félagsins verður aðeins breytt á lögmætum aðalfundi, og þarf 2/3 hlutar mættra félagsmanna að greiða atkvæði með breytingu til að hún öðlist gildi. Tillögur að breytingum verða að berast stjórn félagsins fyrir 15. apríl til að hægt sé að geta þeirra í fundarboði.

13. gr. Slit félagsins.

Tillaga um félagsslit skal koma fram í fundarboði til aðalfundar. Til þess að slíta félaginu þarf samþykki 2/3 hluta skuldlausra félagsmanna á löglega boðuðum aðalfundi. Verði tillagan samþykkt skal boða til framhaldsaðalfundar til slita félaginu. Verði félagið lagt niður skal eignum þess ráðstafað til líknarmála.